ROZBUDOWA SZKOŁY W PLANACH GMINY

27 stycznia br. Rada Gminy Zabierzów uchwaliła budżet na ten rok. Istotną dla nas informacją jest ta o wpisaniu w budżet kwoty 130 000 zł na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły podstawowej w Zelkowie”. Z kolei sama rozbudowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. Na „Rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Zelkowie - Poprawę bazy dydaktycznej” Gmina przeznaczyła kwotę 2 130 000 zł, a zaplanowana jest ta inwestycja na lata 2017-2019. W praktyce oznacza to, że szanse na nowe sale lekcyjne i dużą salę gimnastyczną stały się realne i to w niedługim czasie.

Rada Rodziców ma za zadanie wspierać szkołę w wychowywaniu i kształceniu dzieci poprzez współpracę, opiniowanie programów wychowawczych, inicjowanie wydarzeń itd. Ma prawo zabierać głos w każdej sprawie dotyczącej szkoły. Będzie mogła pozyskiwać fundusze z zewnątrz na cele wychowawczo-dydaktyczne, wspierać szkołę w kontaktach z samorządem lokalnym i innymi organizacjami, wspierać uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Rada jest organem szkoły, ale odpowiedzialność prawną i finansową ponosi jedynie za własne działania. De facto ma funkcję wspierającą, doradczą i opiniotwórczą.

Rada pełni funkcję "łącznika" między Rodzicami, a szkołą, dlatego zależy nam na kontakcie z Państwem.

Wierzymy, że nasze zaangażowanie przyczyni się do dobrego funkcjonowania szkoły. Liczymy na Państwa wsparcie!

Koncepcja rozbudowy szkoły w Zelkowie w dniu 21.06.2017

Właściciele, Dyrekcja i Rada Rodziców zostali zaproszeni przez p. Bartłomieja Stawarza,
vice-wójta Gminy Zabierzów, na spotkanie w sprawie rozbudowy szkoły na 21 czerwca br.
Została nam przedstawiona koncepcja dobudowy skrzydła budynku od strony boiska. Na trzech kondygnacjach rozplanowane są szatnie, jadalnia, rozbudowana kuchnia, świetlica, sanitariaty z prysznicami, pomieszczenia gospodarcze, winda osobowa oraz 5 sal lekcyjnych o pow. ponad 30 m2 każda. Cała nowa część ma pow. ponad 800 m2.
Koszty budowy nowej sali gimnastycznej niestety przekraczają budżet przeznaczony na rozbudowę. Nie mniej Gmina nie rezygnuje całkiem z pomysłu wybudowania nowej sali, tylko odłożone to zostało w czasie.
Korzystając z możliwości omówienia przedstawionej koncepcji rozbudowy zaproponowaliśmy pewne zmiany dotyczące wielkości jadalni i świetlicy, usytuowania tej ostatniej oraz doświetlenia Sali gimnastycznej.
Kolejnymi etapami prac są projektowanie i zgromadzenie potrzebnych dokumentów. Przy sprzyjających wiatrach budowa mogłaby rozpocząć się jeszcze w tym roku.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Z inicjatywy Rodziców rozpoczęła się w naszej zelkowskiej szkole realizacja jakże słusznej idei - założenia biblioteki szkolnej.
Impulsem do działania stała się propozycja jednego z Rodziców, który podjął się regularnego finansowania zakupu książek! Pani dyrektor Kasperczyk w odpowiedzi na pomysł zajęła się przygotowaniem pomieszczenia w przyziemiu szkoły, które będzie służyć celom bibliotecznym.
W grudniu dzieci razem z nauczycielami oraz chętnymi rodzicami stworzyły listę tytułów, które chciałyby zobaczyć w szkolnej bibliotece. Przed feriami przyszła do szkoły pierwsza przesyłka z księgarni internetowej, zatem po feriach powinny się one pojawić na półkach. Zostaje jeszcze stworzenie systemu wypożyczeń itp, czym, w roli opiekuna, zajmie się p. Ewelina Gzyl (wykształcony bibliotekoznawca).
Zależy nam na tym, aby każde dziecko z każdej klasy miało szansę wziąć udział w tworzeniu biblioteki, dlatego w naszym założeniu lista tytułów do kolejnych zakupów ma być uzupełniana przez całą społeczność szkolną, a w każdym miesiącu inna klasa ma z p. Gzyl zamawiać książki i je katalogować.
Ewentualnych chętnych do włączenia się we wzbogacanie księgozbioru, czy to przez zgłaszanie ciekawych i wartościowych tytułów, zakup książek, dofinansowanie naszych zakupów, czy też przyniesienie już przeczytanych książek dla dzieci z domu, serdecznie zapraszamy do współpracy! Kontakt przez stronę RR lub osobiście.

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY NSP w ZELKOWIE

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz § 25 Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zelkowie.

§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
 2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
  • wspieranie nauczycieli, Dyrekcji i organu prowadzącego Szkoły w niezakłóconej realizacji ich zadań, w tym w zapewnieniu należytej komunikacji między członkami społeczności Szkoły i w rozwiązywaniu sytuacji spornych, w szczególności przez spotkania z organem prowadzącym i Dyrektorem, odbywane co najmniej 2 razy w semestrze,
  • współudział w programowaniu pracy Szkoły,
  • udzielanie pomocy organizacyjnej Szkole,
  • gromadzenie i wydatkowanie środków z funduszu Rady Rodziców,
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą i charytatywną,
  • występowanie do organu prowadzącego Szkoły, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
  • udzielanie pomocy Samorządowi Szkolnemu,
  • opiniowanie pracy nauczycieli,
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
  • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • monitorowanie stanu infrastruktury Szkoły, wyposażenia i sprzętów, pomocy dydaktycznych, transportu i wyżywienia w celu zapewnienia wysokiego poziomu dydaktyki i bezpieczeństwa uczniów,
  • wsparcie Szkoły w relacjach z samorządem lokalnym,
  • udzielanie pomocy uczniom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
 3. W realizacji swoich działań Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami, Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organem prowadzącym Szkołę, w zakresie działalności wychowawczej, w tym rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, nie później niż 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 7. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 8. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 9. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 10. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania
 11. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów obejmuje funkcję Przewodniczącego rady oddziałowej.
 12. W razie długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez członka rady oddziałowej, na najbliższym zebraniu dokonuje się wyboru w jego miejsce nowego członka rady, stosując postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 4

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą Przewodniczący rad oddziałowych. W uzasadnionych wypadkach członkiem Rady Rodziców z danego oddziału może być, za jego zgodą, inny rodzic wybrany przez zebranie klasowe. Ta sama osoba może reprezentować w Radzie tylko jeden oddział.
 2. Obecność członków Rady na zebraniach jest obowiązkowa. Wyjątkowo, w razie nieobecności na zebraniu Rady Rodziców Przewodniczącego lub rodzica wybranego na członka Rady z danego oddziału, zastępuje go delegowany przez niego członek rady tego oddziału.
 3. Zebranie Rady Rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady.
 4. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego.

  Zebranie Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym na zaproszenie Przewodniczącego lub trzech członków Rady rodzice, a także Dyrektor lub inni przedstawiciele Szkoły.

 5. Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym zwołuje rodzic pełniący funkcję Przewodniczącego Rady w poprzednim roku szkolnym, nie później niż w ciągu 14 dni od wyboru rad oddziałowych.
 6. Na pierwszym zebraniu Rady w nowym roku szkolnym Rada:
  • zapoznaje się ze sprawozdaniem z działalności Rady w poprzednim roku szkolnym,
  • dokonuje spośród swoich członków wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza Rady.
 7. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza Rady dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że członek Rady obecny na zebraniu zgłosi wniosek o głosowanie tajne.
 8. Zebrania Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym, w tym na początku każdego semestru oraz w czerwcu.
 9. Na czerwcowym zebraniu Rada Rodziców przyjmuje opracowane przez Przewodniczącego sprawozdanie z realizacji zadań Rady w kończącym się roku szkolnym. Przyjęcie sprawozdania następuje w drodze uchwały.
 10. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora w sposób zwyczajowo przyjęty.
 11. Rada dokumentuje zebrania i podjęte uchwały w formie protokołu. Protokół sporządza Sekretarz i podpisuje Sekretarz i Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 5

Radę Rodziców reprezentuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Dla czynności o przedmiocie przekraczającym wartością kwotę 2.000 zł wymagane jest reprezentowanie Rady przez Przewodniczącego i Skarbnika albo Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.

§ 6

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  • z dobrowolnych wpłat rodziców,
  • z wpłat osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji, instytucji i fundacji,
  • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Gromadzeniem funduszy pochodzących ze składek zajmuje się Skarbnik Rady, któremu składki przekazują skarbnicy oddziałów.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie uchwały Rady.

§ 7

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w Zelkowie w dniu 19 maja 2016 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Kontakt z Radą Rodziców

W skład Rady wchodzą:

Andrzej Roszak - Przewodniczący
Maria Zalewska - Wiceprzewodnicząca
Agata Pająk - Skarbnik
Monika Cywicka
Katarzyna Muller
Marek Ślusarz
Piotr Żbikowski
Magda Wierzbowsa

Formularz kontaktowy:

Kontakt